Procediments

Els procediments proposats són:

Observació del patrimoni in situ per tal d’extreure’n informació històrica, natural, ambiental, social i cultural.
Realització d’un treball de camp.
Formulació d’hipòtesis a partir de l’observació del patrimoni.
Aprendre a observar i descriure el paisatge.
Observació i recerca d’espais.
A partir d’una documentació, saber iniciar i elaborar un treball d’investigació històrica.
Realització d’entrevistes a persones relacionades amb els oficis que apareixen en el documental.