Avís Legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l’Associació Aladern o a tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts a Aladern.

Els continguts d’aquest lloc web poden ser reproduïts sempre que s’esmenti la font, excepte en el cas dels audiovisuals continguts en aquest lloc web..

Quan sigui necessària una autorització prèvia per a la reproducció o l’ús de dades textuals o d’altre tipus (imatges, sons, etc) aquesta autorització cancel•larà l’autorització general abans esmentada i establirà les possibles restriccions d’ús.

Únicament està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació d’aquest lloc web ni dels seus continguts.

La informació obtinguda a través d’aquest web té caràcter merament informatiu, sense que se’n pugui derivar, en cap cas, efecte jurídic vinculant.

Aladern no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta administració.

El Aladern no garanteix que el web i els servidors estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.